Algemene Voorwaarden MAÄT juridische diensten

1.        MAÄT (mevrouw Wijnbeld of één van de medewerkers) levert juridische diensten aan opdrachtgever, inzake het in de offerte omschreven dossier. MAÄT accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. 

2.        Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat MAÄT ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

3.        MAÄT deelt de werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. 

4.        MAÄT is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. MAÄT verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht. Mocht inschakeling van derden (advocaat, notaris, fiscalist e.d.) noodzakelijk zijn, dan wordt opdrachtgever hierover tevoren geïnformeerd.

5.        MAÄT voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de behandeling van zaken het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen.

6.        Het honorarium voor de juridische dienstverlening is conform het bedrag vermeld in de offerte, exclusief BTW. MAÄT behoudt zich het recht voor het overeengekomen honorarium jaarlijks per 1 januari aan te passen.

7.        Indien voor de behandeling van het dossier gereisd moet worden, wordt hiervoor de helft van het in de offerte genoemde uurtarief in rekening gebracht. Reiskostenvergoeding wordt in rekening gebracht voor een bedrag van € 0,19 per km. Proceskosten, zoals griffierechten of deurwaarderskosten en expertisekosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

8.        Opdrachtgever is gehouden alle feiten, omstandigheden en bescheiden, welke naar het oordeel van MAÄT voor een juiste behandeling van de zaken noodzakelijk zijn, ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens.

9.        MAÄT zal alle informatie van of over opdrachtgever, waarvan wordt aangegeven dat deze geheim moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze geheim dient te blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden brengen.

10.     Tenzij MAÄT daartoe schriftelijk toestemming geeft, mag opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van MAÄT heeft ontvangen niet openbaar maken. Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, bescheiden, modellen, documenten en dergelijke die MAÄT hem verstrekt slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

11.     De verrichtte werkzaamheden worden per maand gedeclareerd. De declaratie gaat vergezeld met een specificatie van de bestede uren. De declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening. Na verloop van 14 dagen na factuurdatum zijn de declaraties opeisbaar. Vindt betaling niet binnen deze termijn plaats dan is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van het intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het onvoldane deel van het factuurbedrag.

12.     Het dossier wordt door MAÄT digitaal gearchiveerd en gedurende tenminste zeven jaren bewaard.

13.     Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van MAÄT moeten schriftelijk aan MAÄT kenbaar gemaakt worden binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

14.     De aansprakelijkheid van MAÄT, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

15.     Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen en relevante informatie voor parochies, meld u dan hier aan.

* verplicht

NEEM CONTACT OP: 

TELEFOON: 0475 23 24 00

ADRES: Kapellerlaan 175 6045 AD Roermond

MAIL: info@maatjd.nl

Facebook en LinkedIn

KVK: 58225447

BTW: NL001924378B21

 

Portretfoto's: Michelle Belt van Studio Mies